Chức năng nhiệm vụ

I, Chức năng, nhiệm vụ 

1- Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm :

+ Chương trình phục vụ mở ngành mới  cũng như chủ trì đề xuất các điều kiện phục vụ đào tạo các ngành mới do Khoa phụ trách.

+ Chương trình đào tạo đang thực hiện trong trường.

2- Chủ trì xây dựng các giáo trình đào tạo của khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh

3- Quản lý nề nếp giảng dạy (từ khâu lập kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra, chỉ đạo và giám sát việc kiểm tra nề nếp)

4- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của khoa

5- Quản lý tiến độ học tập của khoa

6- Quản lý phân công giảng viên và theo dõi giờ giảng của giảng viên trong khoa

7- Quản lý thi và kiểm tra

8- Quản lý công tác bồi dưỡng giảng viên của khoa

9- Quản lý cơ sở vật chất của khoa (các phòng thực hành, thí nghiệm…được giao)

10- Quản lý công tác văn phòng của khoa (giao nhận kế hoạch, tài liệu, văn bản; chấm công, dự trù vật tư, ghi biên bản các cuộc họp khoa…)

11- Quản lý công tác thi đua : tháng, quý, năm; thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi

12- Quản lý các lớp đào tạo ngoài trường (dài hạn và ngắn hạn) do khoa phụ trách

13- Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế của khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh

14- Tổ chức xét, quản lý, lưu trữ kết quả học tập, rèn luyện…của HSSV khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh.

15 – Quản lý học sinh sinh viên, quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm của khoa

16- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về các lĩnh vực do khoa phụ trách, trực tiếp soạn thảo các quy định của khoa.

17– Một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

II, Cơ cấu tổ chức

cocautochuc_kinhte